คำศัพท์ week 3 – week 5

คำศัพท์   week 3 –  week 5 

week 3  

Getting Star  = การเริ่มต้นปฏิบัติงานใช้งานครั้งแรก

posts การเขียนบนหน้ากระดานข้อความ

blogs  บล็อค กล่องข้อความหรือที่เก็บข้อมูล

Dashboard = หน้าควบคุมการใช้งานของระบชบต่างๆเช่น  โปรไฟล์ของการใช้งาน เป็นต้น

administration การบริหาร การจัดการของการใช้เป็นต้น

operations การดำเนินงาน วิธีการใช้งานของระบบ

Week 4   Introduction to computers  reviews

Computers  คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

information  ข้อมูล  เอกสารที่เก็บเอาไว้ประมวลผลในการตทำแสดง

People  ประชาชน  บุคคล

using  การใช้งาน ผู้ใช้งาน

electronic  อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารค้นคว้า

memory  หน่วยความจำ  สมองของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้

Data  ข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์

Devices  อุปกรณ์ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน

Storage   การเก็บรักษา  การบันทึกความจำข้อมูล

Unit หน่วย  หน่วยความบรรจุของการบันทึกข้อมูล

network  เครือข่ายทางสังคมโลกออไลน์

week 5

Software  ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของึคอมพิวเตอร์

programs โปรแกรม

Functions ฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบเครือข่าย

Booting  การบูต การเริ่มต้นการใช้งานใหม่

Coordinating  การประสานงาน

week 5 

Configuring  การกำหนดค่า  การตั้งค่า

Establishing  การสร้าง

Connection  สัมพันธ์

Monitoring  การตรวจสอบความพร้อมใช้งาน

Performance  การปฏิบัติ การทำงานของระบบ

File ไฟล์  แฟ้มข้อมูล

Management  การนัดการระบบ

Updating ปรับปรุง แก้ไขการใช้งาน

Automatically  อัตโนมัติ ทำงานเองโดยที่ไม่ได้สั่ง

Controlling  การควบคุมการปฏิบัติงาน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s